Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćZamysł Boży

SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY

Zamysł Boży

Sto­wa­rzy­sze­nie Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków w Rodzi­nie Sale­zjań­skiej.

Dla zba­wie­nia mło­dzie­ży, „tej naj­bar­dziej deli­kat­nej i dro­giej cząst­ki ludz­kiej spo­łecz­no­ści”, Duch Świę­ty, przy mat­czy­nym udzia­le Maryi, powo­łał świę­te­go Jana Bosko, któ­ry zało­żył Towa­rzy­stwo Świę­te­go Fran­cisz­ka Sale­ze­go (1859), wraz ze świę­tą Marią Domi­ni­ką Maz­za­rel­lo zało­żył Insty­tut Córek Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki (1872) i roz­cią­gnął apo­stol­ską siłę cha­ry­zma­tu sale­zjań­skie­go przez usta­no­wie­nie Poboż­ne­go Związ­ku Współ­pra­cow­ni­ków Sale­zjań­skich (dziś Sto­wa­rzy­sze­nie Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków) jako trze­cią gałąź Rodzi­ny Sale­zjań­skiej (1876).

Sto­wa­rzy­sze­nie Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków wraz z Towa­rzy­stwem Świę­te­go Fran­cisz­ka Sale­ze­go, Insty­tutem Córek Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki i inny­mi urzę­do­wo uzna­ny­mi gru­pa­mi, jest nosi­cie­lem wspól­ne­go powo­ła­nia sale­zjań­skie­go i jest wspó­łod­po­wie­dzial­ne za żywot­ność pro­gra­mu księ­dza Bosko w Koście­le i w świe­cie.

(z Pro­gra­mu Życia Apo­stol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków)

Sale­zja­nie Współ­pra­cow­ni­cy – Posłan­nic­two.

Od ducho­wo­ści apo­stol­skiej, wła­ści­wej dla Księ­dza Bosko, każ­da gru­pa w Rodzi­nie Sale­zjań­skiej, w spo­sób ory­gi­nal­ny, przyj­mu­je i okre­śla wła­sne zada­nie w Koście­le. Posz­cze­gól­ne oso­by i róż­ne gru­py w pokor­nej posta­wie słu­cha­nia i poszu­ki­wa­nia Boga, otrzy­mu­ją świa­tło i siłę nie­zbęd­ną do reali­za­cji swe­go powo­ła­nia w świe­cie i w Koście­le. Rodzi­na Sale­zjań­ska potwier­dza wier­ność pro­ro­cze­mu bogac­twu Księ­dza Bosko, jako odpo­wiedź na wier­ność pla­no­wi Boże­mu.

Nasze posłan­nic­two to pro­mo­cja czło­wie­ka, wycho­wa­nie i ewan­ge­li­za­cja. Kie­ru­jąc swo­je dzia­ła­nia w spo­sób uprzy­wi­le­jo­wa­ny na mło­dzież ubo­gą, człon­ko­wie Rodzi­ny Sale­zjań­skiej dążą przede wszyst­kim do stwo­rze­nia warun­ków sprzy­ja­ją­cych god­ne­mu roz­wo­jo­wi osób.

Cel swe­go dzie­ła Ksiądz Bosko okre­ślał wyra­że­niem: „Ucz­ci­wy oby­wa­tel i dobry chrze­ści­ja­nin”. Taki­mi pra­gnął widzieć swo­ich wycho­wan­ków, taki nowy porzą­dek w spo­łe­czeń­stwie.

Według myśli Ksią­dza Bosko, Sale­zja­nie Współ­pra­cow­ni­cy wypeł­nia­ją swój apo­sto­lat przede wszyst­kim poprzez codzien­ne obo­wiaz­ki. Chcą naśla­do­wać Jezu­sa Chry­stu­sa, Czło­wie­ka dosko­na­łe­go, posła­ne­go przez Ojca, aby słu­żyć ludziom na świe­cie. Dążą przez to do urze­czy­wist­nie­nia, w zwy­czaj­nych warun­kach życio­wych, ewan­ge­licz­ne­go ide­ału miło­ści Boga i bliź­nie­go. Czy­nią to oży­wie­ni duchem sale­zjań­skim, oka­zu­jąc wszę­dzie szcze­gól­ne zain­te­re­so­wa­nie mło­dzieżą będą­cą w potrze­bie.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu