Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćO nas...

SALEZJANIE WSPÓŁPRACOWNICY

o nas...

Sto­wa­rzy­sze­nie Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków i Sale­zja­nek Współ­pra­cow­nic.

Róż­ne są dro­gi pro­po­no­wa­ne chrze­ści­ja­nom, aby żyć wia­rą swo­je­go Chrztu. Niek­tó­rzy pod natchnie­niem Ducha Świę­te­go, pocią­gnię­ci oso­bą ks. Bosko, reali­zu­ją ide­ał „pra­cy z nim” pozo­sta­jąc w świe­cie i są wezwa­ni, aby żyć w warun­kach czło­wie­ka świec­kie­go tym samym cha­ry­zma­tem Zgro­ma­dze­nia Sale­zjań­skie­go. (Przedmo­wa do PŻA)

Zało­ży­cie­lem Zgro­ma­dze­nia Sale­zjań­skie­go jest ksiądz Jan Bosko. Zgro­ma­dze­nie Sale­zjań­skie powsta­ło w 1854 roku, jako męskie zgro­ma­dze­nie zakon­ne.

Od same­go począt­ku ks. Bosko myślał o orga­ni­zo­wa­niu świec­kich w swo­im dzie­le; zapro­sił więc świec­kich, męż­czyzn i kobie­ty, oraz człon­ków kle­ru die­ce­zjal­ne­go do „współpra­cy” w swo­jej misji zba­wia­nia mło­dzie­ży, przede wszyst­kim ubo­giej i opusz­czo­nej. W 1876 roku wyraź­nie zde­fi­nio­wał ich pro­gram życia w „Regu­la­mi­nach Współ­pra­cow­ni­ków Sale­zjań­skich” przez nie­go napi­sa­ny, a następ­nie Kościół zatwier­dzo­ny.

Sto­wa­rzy­sze­nie Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków to świec­ka gałąź Rodzi­ny Sale­zjań­skiej. Na prze­strze­ni lat Sto­wa­rzy­sze­nie przyj­mo­wa­ło róż­ne nazwy: Związ­ku Poboż­ne­go Pomoc­ni­ków Sale­zjań­skich, Współ­pra­cow­ni­ków Sale­zjań­skich, Sale­zjań­skich Pomoc­ni­ków Kościo­ła. Obec­nie nosi ono nazwę Sto­wa­rzy­sze­nia Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków. Sto­wa­rzy­sze­nie, zacho­wu­jąc wła­dzę Prze­ło­żo­ne­go Gene­ral­ne­go, powie­rza wła­sny zarząd i ani­ma­cję Radom: lokal­nym, pro­win­cjal­ny i świa­to­wym.

Sale­zja­nie w Szcze­ci­nie na osie­dlach Kali­ny i Przy­jaź­ni.

Gdy w roku 1986 Sale­zja­nie zawar­li z die­ce­zją szcze­ciń­sko – kamień­ską poro­zu­mie­nie w spra­wie obję­cia nowej para­fii w Szcze­ci­nie, w tro­sce o wier­nych z osie­dli Kali­ny i Przy­jaź­ni, śp. księ­dzu Lucja­no­wi Gie­ro­so­wi zle­ci­li pod­jąć trud budo­wy kapli­cy i pozo­sta­łych obiek­tów para­fial­nych.

Ks. Gie­ros – wiel­ki budow­ni­czy obiek­tów sale­zjań­skich – od same­go począt­ku gro­ma­dził przy sobie ludzi świec­kich, zafa­scy­no­wa­nych jego entu­zja­zmem two­rze­nia. Włą­cze­ni w dzie­ło budo­wa­nia, świec­cy pozna­wa­li spe­cy­fi­kę ducha sale­zjań­skie­go. Po wybu­do­wa­niu kapli­cy w grud­niu 1986 zosta­ła ery­go­wa­na para­fia rzym­sko-kato­lic­ka pw. św. Jana Bosko w Szcze­ci­nie.

Para­fia roz­po­czę­ła rado­sny żywot, jako wspól­no­ta licz­nych wspól­not gro­ma­dzą­cych dzie­ci, mło­dzież i doro­słych.

Przy­rze­kam być wier­nym uczniem Chry­stu­sa w Koście­le kato­lic­kim.

Przy­na­leż­ność do Sto­wa­rzy­sze­nia roz­po­czy­na się z chwi­lą zło­że­nia oso­bi­ste­go aktu „Przy­rze­cze­nia”, poprzez któ­ry wyra­ża się swo­ją wolę życia zobo­wią­za­nia­mi wypły­wa­ją­cy­mi z Chrztu św., zgod­nie z Pro­gramem Życia Apo­stol­skie­go (Art. 27 §3 Sta­tu­tu SSW).

For­mal­ne powo­ła­nie Lokal­ne­go Cen­trum Sto­wa­rzy­sze­nia Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków w naszej para­fii nastą­pi­ło z chwi­lą zło­że­nia Przy­rze­cze­nia przez pierw­szych aspi­ran­tów do Sto­wa­rzy­sze­nia w dniu 18 lute­go 2001 roku. Lokal­ne Cen­trum jest czę­ścią orga­ni­za­cji Pro­win­cjal­nej.

Wspól­ne powo­ła­nie i przy­na­leż­ność do tego Sto­wa­rzy­sze­nia czy­nią Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków ducho­wy­mi brać­mi i sio­stra­mi. „Zjed­no­cze­ni jed­nym ser­cem i jed­ną duszą” żyją w bra­ter­skim zjed­no­cze­niu przez wię­zy cha­rak­te­ry­stycz­ne ducho­wi księ­dza Bosko (Art. 13 Sta­tu­tu SSW).

Jako Sale­zja­nie Współ­pra­cow­nicy two­rzy­my wię­zy rodzin­ne a bra­ter­skie zjed­no­cze­nie jest kli­ma­tem naszych spo­tkań. We wszel­kich dzia­ła­niach mamy świa­do­mość wiel­kiej god­no­ści bycia człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków i Współ­pra­cow­ni­kiem same­go Chry­stu­sa.

Sale­zja­nie Współ­pra­cow­nicy w swo­ich rela­cjach prak­ty­ku­ją dobroć, jakiej pra­gnął ks. Bosko. Są otwar­ci, ser­decz­ni i rado­śni, goto­wi do uczy­nie­nia pierw­sze­go kro­ku do przyj­mo­wa­nia zawsze innych z dobro­cią, sza­cun­kiem i cier­pli­wo­ścią. Sta­ra­ją się wzbu­dzać rela­cje zaufa­nia i przy­jaź­ni, aby w pro­sto­cie i życz­li­wo­ści stwo­rzyć wokół sie­bie kli­mat rodzin­ny. Są ludź­mi poko­ju i w dia­lo­gu poszu­ku­ją wyja­śnie­nia i zgo­dy (Art. 24 Sta­tu­tu SSW). Wypra­co­wa­niu takiej świa­do­mo­ści zmie­rza­ją pro­gramy for­ma­cyj­no-apo­stol­skie Sto­wa­rzy­sze­nia.

W celu kon­kret­ne­go reali­zo­wa­nia komu­nii z gru­pa­mi Rodzi­ny Sale­zjań­skiej, Sale­zja­nie Współ­pra­cow­nicy są wezwa­ni, aby pro­mo­wać spo­tka­nia, uro­czy­sto­ści, dni for­ma­cji i stu­dium, przy­jaź­ni i rodzi­ny, chwi­le ani­ma­cji, dni modli­twy, sku­pie­nia i reko­lek­cji (Art. 10 §2 Sta­tu­tu SSW).

Sale­zja­nie Współ­pra­cow­nicy roz­wi­ja­ją rela­cje ze współbrać­mi Sale­zja­na­mi Księ­dza Bosko SDB i współsio­stra­mi Cór­ka­mi Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki CMW w kli­ma­cie cał­ko­wi­te­go zaufa­nia. Księ­ża Sale­zja­nie wspie­ra­ją wysił­ki Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków na rzecz for­ma­cji, by mogli lepiej pro­pa­go­wać i dawać świa­dec­two o sale­zjań­skim cha­ry­zma­cie, szcze­gól­nie w kon­tek­ście laic­kim.

Dziś nasze Lokal­ne Cen­trum Sto­wa­rzy­sze­nia Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków zrze­sza 13 osób. Są wśród nas oso­by róż­nych sta­nów, róż­nych zawo­dów, w róż­nym wie­ku, dzia­ła­my w róż­nych śro­do­wi­skach. Są wśród nas oso­by czy­nu. Są rów­nież oso­by wspie­ra­jące tych pierw­szych modli­twą. Odpo­wia­da­jąc na powo­ła­nie sale­zjań­skie obra­li­śmy dro­gę uświę­ce­nia apo­stol­skiego, zgod­nie z wymo­ga­mi Kościo­ła i dzi­siej­sze­go świa­ta z ufno­ścią zawie­rza­jąc się Bogu Ojcu, któ­ry nas powo­łał.

W kwiet­niu 2003 roku, Lokal­ne Cen­trum Sto­wa­rzy­sze­nia Sale­zja­nów Współ­pra­cow­ni­ków przy para­fii pw. św. Jana Bosko w Szcze­ci­nie zosta­ło zare­je­stro­wa­ne w Urzę­dzie Miej­skim w Szcze­ci­nie jako Orga­ni­za­cja Poza­rzą­do­wa OP, co daje moż­li­wość uka­zy­wa­nia idei ks. Bosko przy oka­zji ofi­cjal­nych pre­zen­ta­cji OP.

Euge­niusz Ber­dzik
02.2011

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu