Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćRegulamin Oratorium

ORATORIUM

REGULAMIN ORATORIUM

Doty­czy tere­nu przy­ko­ściel­ne­go oraz pomiesz­czeń ora­to­ryj­nych.

”Ora­to­rium to dom, któ­ry przyj­mu­je; para­fia, któ­ra ewan­ge­li­zu­je; szko­ła, któ­ra przy­go­to­wu­je do życia i podwór­ko, na któ­rym moż­na spo­tkać się z przy­ja­ciół­mi i żyć w rado­ści”.

 1. W Ora­to­rium obo­wią­zu­ją zwy­kłe zasa­dy życia spo­łecz­ne­go, czy­li tzw. kul­tu­ra oso­bi­sta.

 2. W pomiesz­cze­niach Ora­to­rium obo­wią­zu­je zakaz nosze­nia cza­pek i innych nakryć gło­wy.

 3. Na tere­nie przy­ko­ściel­nym oraz Ora­to­rium (tak­że boisko) obo­wią­zu­je regu­ła „Trzy razy zero P” czy­li:
  „0” pale­nia papie­ro­sów i uży­wa­nia nar­ko­ty­ków;
  „0” spo­ży­wa­nia napo­jów alko­ho­lo­wych;
  „0” prze­kli­na­nia.

 4. Za bar­kiem prze­by­wać może jedy­nie oso­ba do tego wyzna­czo­na. Nie upo­waż­nio­nym wstęp wzbro­nio­ny.

 5. Bio­rąc sprzęt (piłecz­ki, palet­ki, gry, kar­ty) z bar­ku nale­ży zosta­wić w nim zastaw (może być legi­ty­ma­cja, klu­cze, itp.). W przy­pad­ku uszko­dze­nia lub zgu­by sprzę­tu ora­to­ryj­ne­go obo­wią­zu­je opła­ta usta­lo­na przez Kie­row­ni­ka Ora­to­rium.

 6. W usta­lo­nym cza­sie w Ora­to­rium roz­po­czy­na się modli­twa wie­czor­na ze słów­kiem, pod­czas niej obo­wią­zu­je cisza i sku­pie­nia.

 7. W razie nie­za­cho­wa­nia powyż­szych punk­tów oso­ba może zostać popro­szo­na o opusz­cze­nie tere­nu Ora­to­rium. W szcze­gól­nych przy­pad­kach może zostać uka­ra­na zaka­zem wstę­pu do Ora­to­rium i prze­by­wa­nia na tere­nie przed Ora­to­rium.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu