Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćHistoria Wspólnoty

Sale­zjań­ska Wspól­no­ta Cha­ry­zma­tycz­na
Bóg jest Miło­ścią

HISTORIA WSPÓLNOTY

Odno­wa w Duchu Świę­tym roz­po­czę­ła się w Para­fii św. Jana Bosko w Szcze­ci­nie, nie­mal od począt­ku ist­nie­nia para­fii. Naj­pierw kil­ka osób wywo­dzą­cych się z gru­py na Bogu­ro­dzi­cy, spo­ty­ka­ło się w miesz­ka­niach na modli­twie.

Ks. Sta­ni­sław Styr­na przy­był z Piły do Szcze­ci­na. W Pile będąc przez 9 lat pro­bosz­czem i dzie­ka­nem od roku 1983 paste­rzu­je Odno­wie w Duchu Świę­tym „Naza­ret”. W Szcze­ci­nie zaraz pro­wa­dzi wstęp­ne roz­mo­wy przy Kapli­cy po mszach św. i na spo­tka­niu w miesz­ka­niu pry­wat­nym 29.08.1988 r. Na pierw­szej mszy św. 6.09, w sal­ce kate­che­tycz­nej o 19.15, zgro­ma­dzi­ło się 17 osób zwią­za­nych jakoś z Odno­wą.

Posta­no­wio­no spo­ty­kać się we wtor­ki po wie­czor­nej mszy św., czy­li o godzi­nie 19.15.

13.09 na Spo­tka­niu Modli­tew­nym były już 23 oso­by.

23.09 odby­ło się spo­tka­nie w pry­wat­nym miesz­ka­niu na Kali­ny – na temat naj­bliż­sze­go spo­tka­nia modli­tew­ne­go i pro­gra­mu przy­go­to­wań do semi­na­riów.

25.09 ks. Sta­ni­sław Styr­na bie­rze udział w War­sza­wie w spo­tka­niu Kra­jo­we­go Zespo­łu Koor­dy­na­cyj­ne­go Odno­wy. Ks. Sta­ni­sław wszedł do Zespo­łu za sta­ra­niem p. Marii Jur­czyń­skiej z Żar.

28.09 nastą­pi­ło w Kapli­cy Św. Jana Bosko Spo­tka­nie Modli­tew­ne i przy­go­to­wa­nie semi­na­riów. Wte­dy wtar­gnę­li „dele­ga­ci z Bogu­ro­dzi­cy” ze sprze­ci­wem, gdyż ich zda­niem, tyl­ko „oni” mają pro­wa­dzić semi­na­ria Odno­wy. To zda­rze­nie dało do myśle­nia.

W cią­gu wrze­śnia wymo­dlo­no nazwę nowej Wspól­no­ty – „Bóg jest Miło­ścią” (1J 4, 8 b).

Od pierw­szych spo­tkań trwa­ły dzia­ła­nia pre­ewan­ge­li­za­cyj­ne podej­mo­wa­ne indy­wi­du­al­nie i wspól­nie. Bez­po­śred­nie przy­go­to­wa­nia:

2.10 ks. Sta­ni­sław Styr­na przez całą nie­dzie­lę gło­si „kaza­nia” w Kapli­cy św. Jana Bosko, zapra­sza­jąc na semi­na­ria i wyja­śnia­jąc ich potrze­bę. Rów­no­cze­śnie w Pile są dru­ko­wa­ne zapro­sze­nia i pla­ka­ty któ­re roz­pro­wa­dza­no w Szcze­ci­nie.

9.10 roz­po­czę­to Nowen­ny do Ducha Świę­te­go w inten­cji semi­na­riów.

11.10 Ado­ra­cja NS w inten­cji semi­na­riów.

We wto­rek 18.10 roz­po­czę­ło się pierw­sze „Semi­na­rium Odro­dze­nia Życia Chrze­ści­jań­skie­go”. Nazwa zmie­nio­na, aby nie wcho­dzić z nikim w kon­flikt, oraz wyraź­nie uka­zać, że semi­na­ria są zwró­co­ne do wszyst­kich, jako dro­ga i meto­da „nowej ewan­ge­li­za­cji”, a nie tyl­ko jako nabór do gru­py Odno­wy.

Porzą­dek Semi­na­rium był nastę­pu­ją­cy:

  • o godz. 16.00 spo­tka­nie zespo­łu pro­wa­dzą­ce­go;
  • 18.30 Eucha­ry­stia z homi­lią w semi­na­ria;
  • a o 19.20 kon­fe­ren­cja ewan­ge­li­za­cyj­na i wstęp­ne infor­ma­cje, ludzi pra­wie peł­na Kapli­ca.

25.10 Semi­na­rium gro­ma­dzi ok. 200 osób, roz­pro­wa­dza­my w cią­gu kil­ku dni 80 egzem­pla­rzy Biblii Tysiąc­le­cia.

8.11 odby­ło się pierw­sze zgro­ma­dze­nie na piśmie do udzia­łu w semi­na­riach, w któ­rych zło­ży­ło 142 oso­by, choć uczest­ni­czy­ło znacz­nie wię­cej.

15.11 zgło­sze­nia zło­ży­ło na semi­na­rium ponad 170 osób.

22.11 podział semi­na­rzy­stów na 29 grup dzie­le­nia. Pro­wa­dzą je tyl­ko czę­ścio­wo ani­ma­to­rzy, a z powo­du ich bra­ku, w więk­szo­ści tzw. „koor­dy­na­to­rzy”.

W każ­dą nie­dzie­lę o 16.00 spo­tka­nie przy­go­to­waw­cze ani­ma­to­rów i koor­dy­na­to­rów semi­na­riów. Licz­ba semi­na­rzy­stów się zmie­nia.

14.02.1989 r. nastę­pu­je spo­wiedź gene­ral­na dla semi­na­rzy­stów – spo­wia­da 13 księ­ży do godzi­ny 22.00.

28.02 odby­wa­ją się Modli­twy wsta­wien­ni­cze o uzdro­wie­nie wewnętrz­ne dla semi­na­rzy­stów, modli się 15 grup wsta­wien­ni­czych do 22.00.

W week­end 3–5.03.1989 przy­stą­pio­no do Reko­lek­cji dla Semi­na­rzy­stów w Domu Reko­lek­cyj­nym na Golę­ci­nie, z wyzna­niem „Jezus jest moim Panem”, oraz Wyla­niem Ducha Świę­te­go. W Domu Reko­lek­cyj­nym miesz­ka 100 osób, a 55 dojeż­dża.

Z tru­dem trze­ba było prze­ko­ny­wać ludzi, żeby miesz­kali i spa­li w Domu Reko­lek­cyj­nym, zamiast we wła­snym. Ludzie są przy­zwy­cza­je­ni do reko­lek­cji para­fial­nych, stąd brak im zro­zu­mie­nia dla reko­lek­cji zamknię­tych, choć­by tyl­ko week­endowych.

14.03.1989 Semi­na­rium ukoń­czy­ło Wyla­niem Ducha Świę­te­go (129 osób).

To praw­dzi­wy począ­tek Wspól­no­ty „Bóg jest Miło­ścią”. Będąc wspól­no­tą cha­ry­zma­tycz­ną, przy­bra­ła od począt­ku cha­rak­ter wła­sny, nazna­czo­ny duchem sale­zjań­skim, zawsze ewan­ge­li­za­cyj­nym, modli­tew­ny, otwar­ty i słu­żeb­ny.

2.04 o godzi­nie 16.00 zebra­nie gru­py ani­ma­tor­skiej celem opra­co­wa­nia spo­tkań grup domo­wych.

4.04 odby­wa się Spo­tka­nie Modli­tew­ne Odno­wy, podział na gru­py domo­we – gru­py na tere­nie naszej para­fii: 4 gru­py męskie i 7 grup kobie­cych, 3 gru­py na tere­nie sąsied­niej Para­fii MB Różań­co­wej, po jed­nej w dziel­ni­cach Szcze­ci­na – Nie­bu­sze­wie i na Os. Zawadz­kie­go.

© 2003-2023 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu