Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćŻycie Wspólnoty

Sale­zjań­ska Wspól­no­ta Cha­ry­zma­tycz­na
Bóg jest Miło­ścią

TREŚCI FORMACYJNE

Rozdz. I. WSPÓLNOTA


§ 1. Sale­zjań­ską Wspól­no­tę Cha­ry­zma­tycz­ną two­rzą wier­ni Kościo­ła Kato­lic­kie­go, któ­rzy pra­gną kształ­to­wać w sobie doj­rza­łość chrze­ści­jań­ską.

art. 1. Uczest­ni­czą w cele­bra­cjach litur­gicz­nych wspól­no­ty, spo­tka­niach modli­tew­nych, for­ma­cyj­nych; ofia­ru­ją swo­je cier­pie­nia za Kościół (Kol. 1,24).

art. 2. Pogłę­bia­ją wie­dzę reli­gij­ną: Pismo Świę­te, Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go, lite­ra­tu­ra i media kato­lic­kie.

art. 3. Otwie­ra­ją się na Boga i ludzi: oso­bo­wa rela­cja z Panem Bogiem i uzna­nie god­no­ści­=war­to­ści czło­wie­ka.

art. 4. Wpro­wa­dza­ją war­to­ści ewan­ge­licz­ne w życie: uczyn­ki miło­sier­dzia wzglę­dem duszy i cia­ła.

§ 2. Kształ­to­wa­nie doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej uwzględ­nia walo­ry ducha sale­zjań­skie­go.

art. 1. Tro­ska o zba­wie­nie wła­sne i innych: „Daj mi dusze, resz­tę zabierz” – św. J. Bosko.

art. 2. Zjed­no­cze­nie z Bogiem: żyć w obec­no­ści Boga = kon­tem­pla­cja w dzia­ła­niu.

art. 3. Naśla­do­wa­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w Jej odda­niu się Panu Bogu; Wspo­mo­ży­ciel­ka Wier­nych.

art. 4. Świa­do­mość Kościo­ła: wier­ność Następ­cy Pio­tra i jego naucza­niu; zaan­ga­żo­wa­nie w życie para­fii.

art. 5. Umi­ło­wa­nie mło­dzie­ży: mło­dość = naj­pięk­niej­szy, naj­trud­niej­szy i naj­waż­niej­szy okres w życiu czło­wie­ka.

art. 6. Dobroć, opty­mizm i radość. Dobroć rodzi zaufa­nie, na któ­rym moż­na budo­wać rado­sną współ­pra­cę.

 

Rozdz. II. WALOR CHARYZMATYCZNY, OPIEKA DUCHOWA


I POSŁUGA WE WSPÓLNOCIE

§. 1. Celem for­ma­cyj­nym Wspól­no­ty jest urze­czy­wist­nia­nie tajem­ni­cy pas­chal­nej Jezu­sa Chry­stu­sa. Doko­nu­je się to poprzez:

art. 1. Odkry­wa­nie w sobie darów Ducha Świę­tego. Są nimi przede wszyst­kim:

a) powo­ła­nie do świę­to­ści: życie łaską i wier­ność zobo­wią­za­niom (stan, zawód, wiek…).

b) opty­mizm chrze­ści­jań­ski: odrzu­ce­nie grze­chu i nadzie­ja zba­wie­nia wiecz­ne­go; Pan Bóg daje mi potrzeb­ne środ­ki do osią­gnię­cia zba­wie­nia; Jemu ufam!

art. 2. Życie sakra­men­tal­ne

a) chrzest świę­ty: posta­wa dziec­ka Boże­go (w dniu chrztu Bóg Ojciec poświę­cił mnie dla Sie­bie).

b) bierz­mo­wa­nie: rady­ka­lizm ewan­ge­licz­ny i świa­dec­two wia­ry w życiu: obo­wiąz­ki wobec wia­ry.

c) Eucha­ry­stia: jed­ność z Mistycz­nym Cia­łem Chry­stu­sa – Kościo­łem; pokarm, by żyć Eucha­ry­stią.

d) sakra­ment poku­ty i pojed­na­nia: przy­wra­ca­nie god­no­ści dziec­ka Boże­go.

e) sakra­ment mał­żeń­stwa: komu­nia osób, służ­ba życiu, od miło­ści „ponie­waż” do miło­ści „pomi­mo, że. ".

f) sakra­ment cho­rych: = znak osta­tecz­ne­go nawró­ce­nia do Pana Boga. „Cier­pie­nie jest rów­nież wezwa­niem do ujaw­nie­nia moral­nej wiel­ko­ści czło­wie­ka, jego ducho­wej doj­rza­ło­ści” Jan Paweł II, Salvi­fi­ci dolo­ris 22.

§. 2. Opie­ka ducho­wa i posłu­ga we Wspól­no­cie.

art. 1. Opie­ku­nem Ducho­wym Wspól­no­ty jest sale­zja­nin-kapłan wyzna­czo­ny przez dyrek­to­ra domu zakon­ne­go.

art. 2. Ani­ma­to­rem Wspól­no­ty jest oso­ba świec­ka mia­no­wa­na przez opie­ku­na ducho­we­go i zatwier­dzo­na przez pro­bosz­cza para­fii. Uczest­ni­czy on w spo­tka­niach Rady Wspól­no­ty Wycho­waw­czo-Dusz­pa­ster­skiej domu zakon­ne­go.

art. 3. Gru­pę Pasto­ral­ną Wspól­no­ty sta­no­wią oso­by wska­za­ne przez Ani­ma­to­ra Wspól­no­ty i zatwier­dzo­ne przez Opie­ku­na Ducho­we­go. Zakres odpo­wie­dzial­no­ści Gru­py, licz­bę jej osób, tema­ty­kę i czę­sto­tli­wość spo­tkań usta­la Opie­kun Ducho­wy w poro­zu­mie­niu z Ani­ma­to­rem Wspól­no­ty.

art. 4. Biu­le­tyn Para­fial­ny Sale­zjań­skiej Wspól­no­ty Cha­ry­zma­tycz­nej „Bóg jest Miło­ścią” (1J4,8b) Tre­ści Tabli­cy Ogło­szeń i Stro­ny inter­ne­to­wej oraz ogło­sze­nia oka­zyj­ne sta­no­wią waż­ny ele­ment for­ma­cyj­no-infor­ma­cyj­ny Wspól­no­ty.


 

Szczęść Boże!
Opie­kun Ducho­wy Wspól­no­ty
ks. dr Zenon Hnat­czak SDB

 

 

Szcze­cin, 17 listo­pa­da 2010 r.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu