Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Parafia


Galeria zdjęćŚwietlica Środowiskowa

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

o nas...

Wycho­dząc naprze­ciw róż­no­ra­kim, wie­lo­stron­nym potrze­bom mło­dych ludzi, Sale­zja­nie z para­fii pw. św. Jana Bosko w Szcze­ci­nie powo­ła­li do życia świe­tli­ce śro­do­wi­sko­wą, któ­ra dzia­ła od 1998 roku, przy­gar­nia­jąc dzie­ci potrze­bu­ją­ce opie­ki, wspar­cia, pomo­cy.

Głów­nym ini­cja­to­rem tego dzie­ła i pierw­szym kie­row­ni­kiem był ks. Andrzej Mar­chew­ka, któ­ry we wszel­kie poczy­na­nia wkła­dał wie­le ser­ca, poświę­cał pokaź­ną część swo­je­go cza­su, dzie­lił się z nami swo­imi talen­ta­mi (szcze­gól­nie przy­da­ły sie jego zdol­no­ści orga­ni­za­cyj­ne).

W pierw­szym okre­sie ist­nie­nia, kie­dy nie było żad­nych dota­cji z mia­sta, utrzy­my­wa­li­śmy się dzię­ki otwar­to­ści i życz­li­wo­ści ks. Pro­bosz­cza Gwi­do­na Eker­ta.

Oprócz księ­ży, od począt­ku współ­pra­cu­ją z nami Sio­stry Sale­zjan­ki oraz wolon­ta­riu­sze świe­tli­cy. Przez pewien czas szcze­gól­ny patro­nat nad pla­ców­ką obej­mo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Współ­pra­cow­ni­ków Sale­zjań­skich. Wszy­scy jego człon­ko­wie (zależ­nie od umie­jęt­no­ści i moż­li­wo­ści cza­so­wych) zaan­ga­żo­wa­ni byli w życie świe­tli­cy. Obec­nie rów­nież ota­cza­ją nas swo­ją życz­li­wo­ścią i wspie­ra­ją.

Waż­ne zada­nie wypeł­nia w świe­tli­cy Rada Peda­go­gicz­na, w skład któ­rej wcho­dzi kil­ka osób. Rada zbie­ra sie sys­te­ma­tycz­nie, raz w mie­sią­cu, by omó­wić bie­żą­cą sytu­ację, zapla­no­wać pra­ce na kolej­ne tygo­dnie, pod­jąć waż­ne decy­zje.

Świe­tli­ca nosi nazwę wła­sną „Ora­to­rium św. Jana Bosko”. Uzna­li­śmy bowiem, że ks. Bosko będzie naj­lep­szym patro­nem dla tego typu dzia­łal­no­ści. Pla­ców­ka prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci i mło­dzie­ży, któ­rym rodzi­ce nie są w sta­nie zapew­nić peł­nej lub wła­ści­wej opie­ki.

Celem dzia­ła­nia świe­tli­cy jest tro­ska o inte­gral­ny roz­wój mło­de­go czło­wie­ka i opie­ka wycho­waw­cza, aby wzra­sta­jąc sta­wał się dobrym i uczci­wym czło­wie­kiem, aby odkrył swo­je miej­sce w życiu. Sta­ra­my się trosz­czyć o roz­wój wewnętrz­ny, o wzrost wia­ry i życia reli­gij­ne­go, któ­re, wła­ści­wie roz­wi­nię­te, dają mło­de­mu czło­wie­ko­wi peł­ny sens życia, radość i opty­mizm. Stąd każ­de zaję­cia roz­po­czy­na­my krót­ką modli­twą, cho­dzi­my na rózne nabo­żeń­stwa cha­rak­te­ry­stycz­ne dla aktu­al­nie prze­zy­wa­ne­go okre­su litur­gicz­ne­go (róża­niec, dro­gi krzy­żo­we, rora­ty, pierw­sze piąt­ki mie­sią­ca). Rów­nież podwie­czo­rek roz­po­czy­na­my i koń­czy­my modli­twą, cza­sa­mi spo­ty­ka­my się na Eucha­ry­stii, odpra­wia­nej tyl­ko dla nas przez kie­row­ni­ka świe­tli­cy.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu