Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Ruch Światło-Życie Oaza


Galeria zdjęćO nas...

Ruch Światło-Życie OAZA

o nas...

Oaza przy naszej para­fii jest oazą sale­zjań­ską, czy­li pro­wa­dzo­ną przez zgro­ma­dze­nie sale­zjań­skie. Podle­ga­my bez­po­śred­nio Sale­zjań­skiej inspek­to­rii św. Woj­cie­cha w Pile. Mode­ra­to­rem gene­ral­nym sale­zjań­skiej oazy jest obec­nie ks. Tomasz Moty­ka SDB, któ­ry jest następ­cą ks. Pio­tra Grzy­ma­ły SDB, a tak­że Ojca Sale­zjań­skie­go Ruchu Świa­tło-Życie – ks. Kazi­mie­rza Lewan­dow­skie­go.

Oaza ist­nia­ła od począt­ku, wraz z powsta­niem naszej para­fii. Datę powsta­nia wspól­no­ty oazo­wej datu­je się na 1986 r. gdzie uczest­ni­cy Ruchu roz­po­czę­li swo­ją służ­bę w para­fii św. Krzy­ża.

Pierw­szym mode­ra­to­rem w naszej para­fii był ks. Mariusz Sło­miń­ski 1987 r. Nie było ani­ma­to­rów, bowiem nikt nie miał jesz­cze ukoń­czo­nej peł­nej for­ma­cji. Pierw­sze ani­ma­tor­ki przy­je­chał do nas z poza Szcze­ci­na: Jola Kula z Dęb­na Lubu­skie­go i Lidia Buciń­ska z Bań. Wraz z kil­ku­na­sto­ma oso­ba­mi ks. Mariusz roz­po­czął dzie­ło ewan­ge­li­za­cji, któ­re­go owo­cem były m.in. nowo­pow­sta­ją­ce gru­py oazo­we.

Oaza wzra­sta­ła ducho­wo łącząc w sobie dwa pod­sta­wo­we zada­nia, cha­ry­zmat Ruchu: for­ma­cję i ewan­ge­li­za­cję. Uczest­nik brak udział w spo­tka­niach for­ma­cyj­nych swo­jej gru­py oraz w spo­tka­niach wspól­no­ty, a póź­niej tak­że podej­mo­wał służ­bę w dia­ko­nii. Ani­ma­tor dodat­ko­wo brał udział w spo­tka­niach dla ani­ma­to­rów i mode­ra­to­rów. Jest tak do tej pory.

Oprócz tego podej­mu­je się róż­nych dzieł ewan­ge­li­za­cyj­nych, tj. reko­lek­cje, kon­cer­ty, przed­sta­wie­nia teatral­ne, ani­mo­wa­nie Mszy św. dla mło­dzie­ży oraz „Piąt­ków u św. Jana Bosko (pią­tek o godz. 19.30.), czy akcje ewan­ge­li­za­cyj­ne na osie­dlu.

W cią­gu roku bie­rze się tak­że udział w OM (Oaza Modli­twy), COM (Cen­tral­na Oaza Mat­ka, gdzie pod­czas uro­czy­sto­ści Zesła­nia Ducha Świę­te­go nowi ani­ma­to­rzy i mode­ra­to­rzy przyj­mu­ją bło­go­sła­wień­stwo), Roz­po­czę­cie Roku oazo­wego i Nabo­żeń­stwo Świa­tła (02 luty).

Obec­nie nasza wspól­no­ta oazo­wa przy para­fii św. Jana Bosko liczy nie­speł­na 40 osób. Reali­zu­je i trwa na­dal w cha­ry­zma­cie Ruchu Świa­tło-Życie.

Ruch Świa­tło-Życie jest wspól­no­tą bar­dzo wyma­ga­ją­cą, jest jed­ną z wie­lu dróg w Koście­le, gdzie wspól­nie z Chry­stu­sem w Duchu Świę­tym, kro­czy się do BOGA Ojca.

ZAPRASZAMY. Spo­tka­nia dla wszyst­kich chęt­nych odby­wa­ją się w piąt­ki o godz. 17.00. Odby­wa­ją się rów­nież w cią­gu tygo­dnia spo­tka­nia grup for­ma­cyj­nych, któ­re mają swo­je spo­tka­nia wraz z ani­ma­to­rem. ZAPRASZAMY.

Mode­ra­to­rzy posłu­gu­ją­cy w naszej oazie para­fial­nej, w cią­gu lat jej ist­nie­nia:

MODERATORZY DUCHOWNI:

 • ks. Mariusz Sło­miń­ski;
 • ks. Józef Pali­wo­wa;
 • s. Leoka­dia Tka­czuk;
 • ks. Feliks Łobos;
 • ks. Andrzej Mar­chew­ka;
 • ks. Roman Paw­lak;
 • ks. Adam Kiziuk;
 • ks. Jacek Kosmat­ka.

MODERATORZY ŚWIECCY:

 • Agniesz­ka Ance­ro­wicz;
 • Robert Maku­ty­no­wicz;
 • Krzysz­tof Con­der;
 • Anna Legień;
 • Agniesz­ka Matu­szak;
 • Pau­li­na Różyc­ka;
 • Kami­la Goło­juch;
 • Kata­rzy­na Rosiak;
 • Andrzej Dymi­truk;
 • Joan­na Kasz­nia.

Ruch Świa­tło-Życie jest jed­nym z ruchów odno­wy Kościo­ła według naucza­nia Sobo­ru Waty­kań­skie­go II. Gro­ma­dzi ludzi róż­ne­go wie­ku i powo­ła­nia: mło­dzież, dzie­ci, doro­słych, jak rów­nież kapła­nów, zakon­ni­ków, zakon­ni­ce, człon­ków insty­tu­tów świec­kich oraz rodzi­ny w gałę­zi rodzin­nej, jaką jest Domo­wy Kościół. Poprzez odpo­wied­nią dla każ­dej z tych grup for­ma­cję Ruch Świa­tło-Życie wycho­wu­je doj­rza­łych chrze­ści­jan i słu­ży odno­wie Kościo­ła przez prze­kształ­ca­nie para­fii we wspól­no­ty wspól­not.

Stro­na Sale­zjań­skie­go Ruchu Świa­tło-Życie:
oaza-pila.salezjanie.pl

Zna­kiem Ruchu Świa­tło-Życie jest sta­ro­ch­rze­ści­jań­ski sym­bol fos-dzoe (gr świa­tło, życie sple­cio­ne lite­rą ome­ga two­rzą­ce krzyż).

Ducho­wość Ruchu Świa­tło-Życie zosta­ła wyra­żo­na w „Dro­go­wska­zach Nowe­go Czło­wie­ka”. Mał­żon­ko­wie żyjąc tre­ścią „Dro­go­wska­zów” reali­zu­ją je w „Zobo­wią­za­niach Domo­we­go Kościo­ła”.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu