Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Ruch Światło-Życie Oaza


Galeria zdjęćHistoria założyciela

Ruch Światło-Życie OAZA

Historia założyciela


ks. Franciszek Blachnicki

Ks. Fran­ci­szek Blach­nic­ki uro­dził się 1921 roku w Ryb­ni­ku w wie­lo­dziet­nej rodzi­nie. Do gim­na­zjum uczęsz­czał w Tar­now­skich Górach, będąc bar­dzo aktyw­nym w har­cer­stwie. Matu­rę zdał w 1938 roku.

Brał czyn­ny udział w kam­pa­nii wrze­śnio­wej, a po kapi­tu­la­cji pod­jął dzia­łal­ność kon­spi­ra­cyj­ną. W mar­cu 1940 roku uję­ty przez gesta­po w Zawi­cho­ście i aresz­to­wa­ny, został wywie­zio­ny do obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go w Oświę­ci­miu. Prze­by­wał tam z numer­rem 1201 przez 14 mie­się­cy, z tego 9 mie­się­cy w kar­nej kom­pa­nii, a prze bli­sko mie­siąc w bun­krze. W mar­cu 1942 roku w wię­zie­niu w Kato­wi­cach zosta­je ska­za­ny na karę śmier­ci przez ścię­cie za dzia­łal­ność kon­spi­ra­cyj­ną prze­ciw Rze­szy Nie­miec­kiej. Po pra­wie 5 mie­siącach ocze­ki­wa­nia na wyko­na­nie wyro­ku zosta­je uwol­nio­ny.

W latach 1942–45 prze­by­wał w róż­nych nie­miec­kich obo­zach i wię­zie­niach. W cza­sie poby­tu na oddzia­le ska­zań­ców doko­na­ło się cudow­ne jego nawró­ce­nie na oso­bo­wą wia­rę w Chry­stu­sa połą­czo­ne z decy­zją odda­nia swe­go życia na Jego służ­bę.

Po zakoń­cze­niu woj­ny wstą­pił do Ślą­skie­go Semi­na­rium Duchow­ne­go w Kra­ko­wie, a po jego ukoń­cze­niu 25 czew­ca 1950 roku przy­jął świę­ce­nia kapłań­skie.

W latach 1954–56, w okre­sie wysie­dle­nia bisku­pów, uczest­ni­czył w pra­cach taj­nej Kurii w Kato­wi­cach i orga­ni­zo­wał powrót bisku­pów ślą­skich do die­ce­zji. Po powro­cie bisku­pów pra­co­wał w Wydzia­le Dusz­pa­ster­skim Kurii i w redak­cji „Gościa Nie­dziel­ne­go”. Pro­wa­dził rów­nież Ośro­dek Kate­che­tycz­ny, a od 1957 roku dzia­łal­ność trzeź­wo­ścio­wą pod nazwą „Kru­cja­ta Wstrze­mięź­li­wo­ści”. W 1960 roku ówcze­sne wła­dze zli­kwi­do­wa­ły Cen­tra­lę Kru­cja­ty, a ks. Blach­nic­kiego aresz­to­wa­no w mar­cu 1961 roku. Po 4 mie­siącach aresz­tu otrzy­mał wyrok 13 mie­się­cy z zawie­sze­niem na 3 lata.

Od paźdze­ir­ni­ka 1961 roku ks. Blach­nic­ki pod­jął stu­dia spe­cja­li­stycz­ne na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. Po ich ukoń­cze­niu kon­ty­nu­ował pra­cę nauko­wo-dydak­tycz­ną w Insty­tu­cie Teolo­gii Pasto­ral­nej. W spo­sób szcze­gól­ny anga­żo­wał się w przy­bli­że­nie sze­ro­kim krę­gom dusz­pa­ste­rzy i świec­kich sobo­ro­wej nauki o Koście­le i odno­wio­nej litur­gii, wypra­co­wu­jąc meto­dy for­ma­cji litur­gicz­nej.

Już od pierw­szych lat pra­cy dusz­pa­ster­skiej szcze­gól­ną uwa­gę przy­wią­zy­wał do pra­cy w małych gru­pach, począw­szy od Oazy Dzie­ci Bożych, aż po meto­dę 15dnio­wych reko­lek­cji prze­ży­cio­wych nazwa­nych póź­niej Oazą Żywe­go Kościo­ła. W ten spo­sób powstał ruch, zwa­ny dziś Ruchem Świa­tło-Życie.

Z inspi­ra­cji ks. Blach­nic­kiego powsta­wa­ły też nowe ini­cja­ty­wy, któ­re były odpo­wie­dzią na zna­ki cza­su. Do takich nale­ża­ły: Kru­cja­ta Wyzwo­le­nia Czło­wie­ka, Plan Wiel­kiej Ewan­ge­li­za­cji, Nie­za­leż­na Chrze­ści­jań­ska Służ­ba Spo­łecz­na czy też Chrze­ści­jań­ska Służ­ba Wyzwo­le­nia Naro­dów.

Ks. Blach­nic­ki jst też ducho­wym ojcem wspól­no­ty życia kon­se­kro­wa­ne­go, Insty­tu­tu Nie­po­ka­la­nej Mat­ki Kościo­ła.

W 1981 roku Ks. Blach­nic­kiego zastał poza gra­ni­ca­mi kra­ju stan wojen­ny. Osiadł więć w 1982 roku w ośrod­ku pol­skim „Maria­num” w Carls­ber­gu w Niem­czech. Tam też zmarł 27 lute­go 1987 roku.

9 grud­nia 1995 roku w Kato­wi­cach roz­po­czę­to pro­ces beaty­fi­ka­cyj­ny ks. Fran­cisz­ka Blach­nic­kiego.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu