Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Matki w modlitwie


Galeria zdjęćMatki w modlitwie

MATKI W MODLITWIE

o nas...

Zapra­sza­my wszyst­kie mat­ki z naszej para­fii do przy­łą­cze­nia się do mię­dzy­na­ro­do­wej wspól­no­ty „Mat­ki w Modli­twie” (Mothers Pray­ers), w któ­rej kobie­ty codzien­nie modlą się za swo­je dzie­ci.

Uczest­nic­two we wspól­no­cie nie obcią­ża matek cza­so­wo. Kobie­ta przy­stę­pu­ją­ca do wspól­no­ty zobo­wią­zu­je się do codzien­nej modli­twy oso­bi­stej, uczest­ni­czy w spo­tka­niach modli­tew­no-for­ma­cyj­nych swo­jej gru­py oraz raz w mie­sią­cu spo­ty­ka się z inny­mi mat­ka­mi na wspól­nej Mszy Świę­tej.

Pierw­sze spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne odby­ło się w pią­tek, 23-go listo­pa­da po Mszy świę­tej wie­czor­nej w domu para­fial­nym.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
matki@salesianum.pl

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu