Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

SL Salos


Galeria zdjęćJak to się zaczęło...

SL SALOS SZCZECIN

Jak to się zaczęło...

W dzie­le inte­gral­ne­go roz­wo­ju mło­de­go czło­wie­ka wycho­waw­cy w duchu św. Jana Bosko – sale­zja­nie i świec­cy współ­pra­cow­ni­cy – zawsze widzie­li w spo­rcie ogrom­ne moż­li­wo­ści wycho­waw­cze. U począt­ku ist­nie­nia para­fii św. Jana Bosko przy ul. Wit­kie­wi­cza 64 w Szcze­ci­nie (w roku 1986 r. dyrek­to­rem i pro­bosz­czem był ks. Lucjan Gie­ros) odpo­wie­dzial­ni za spra­wy mło­dzie­żo­we – ks. mgr Mariusz Sło­miń­ski i kl. Witold Drzy­zgie­wicz zało­ży­li Sale­zjań­ską Ligę Pił­ki Noż­nej (dzia­ła­cza­mi wolon­ta­riu­sza­mi byli pano­wie Jerzy Wit­czak i Krzysz­tof Pod­sia­dlik), któ­ra była ofer­tą w 100% skie­ro­wa­ną do mło­de­go czło­wie­ka. Zrze­sza­ła ona mło­dzież szkół śred­nich, stu­den­tów a tak­że pra­cu­ją­cych w licz­bie śred­nio od 300–600 osób.

Na począt­ku lat dzie­więć­dzie­sią­tych śro­do­wi­sko osób zafa­scy­no­wa­ne duchem wycho­waw­czym św. Jana Bosko, czy­li:

  • Jerzy Witczak;
  • Krzysztof Podsiadlik;
  • Teodor Jabłonowski;
  • Marian Imielski;
  • Weronika Wosińska;
  • Barbara Borowicz;
  • ks. Tadeusz Balicki;

powo­ła­ło do życia powsta­łe na bazie Sale­zjań­skiej Ligi Pił­ki Noż­nej Sto­wa­rzy­sze­nie Lokal­ne Sale­zjań­skiej Orga­ni­za­cji Spor­to­wej.

 

SL Salos Szcze­cin”. Reje­stra­cji Salos-u doko­na­no 10 mar­ca 1993 roku. Z tej oka­zji w dniu 10 mar­ca br. w kapli­cy św. Jana Bosko i Liceum Sale­zjań­skim przy ul. Wit­kie­wi­cza odby­ły się uro­czy­ste obcho­dy jubi­le­uszu.

Mszę świę­tą kon­ce­le­bro­wa­ną odpra­wił Ksiądz Biskup Bła­żej Kru­szy­ło­wicz, któ­ry w homi­lii mówił o roli spor­tu: „wycho­wu­je, roz­wi­ja, odcią­ga od złe­go i jesz­cze dostar­cza roz­ryw­ki”. Póź­niej pod­czas uro­czy­stej aka­de­mii głos zabie­ra­li m.in. ks. Tade­usz Balic­ki (pre­zes SL Salos), ks. Zenon Kla­wi­kow­ski (Wika­riusz Inspek­to­rial­ny), ks. Edward Pleń (kra­jo­wy dusz­pa­sterz spor­tow­ców – kape­lan pol­skie­go spor­tu, wicepre­zes Salos RP), ks. Lucjan Gie­ros, Krzysz­tof Wika (Urząd Mar­szał­kow­ski), Sła­wo­mir Strą­kow­ski (Urząd Mia­sta), Sta­ni­sław Nizo (pre­zes ZZPN) i nestor szcze­ciń­skich tre­ne­rów Flo­rian Kry­gier. Daw­nym i obec­nym dzia­ła­czom szcze­ciń­skie­go Salos-u ks. Zenon Kla­wi­kow­ski i ks. Gwi­don Ekert – dyrek­tor wspól­no­ty zakon­nej i pro­boszcz para­fii św. Jana Bosko wrę­czy­li listy pochwal­ne i odz­na­czy­li zasłu­żo­nych meda­lem św. Jana Bosko.

„Tylu ludzi z nami pra­co­wa­ło – mówił po spo­tka­niu ks. Tade­usz Balic­ki – i wkła­da­ło w to swe ser­ce, a kogoś pew­nie w tym jubi­le­uszo­wym roz­gar­dia­szu mogli­śmy nie­chcą­cy pomi­nąć. Pro­szę o wyro­zu­mia­łość i jesz­cze raz wszyst­kim gorą­co dzię­ku­ję za trud owoc­nej pra­cy z mło­dzie­żą”.

SL Salos Szcze­cin pro­wa­dzi cało­rocz­ną dzia­łal­ność spor­to­wo-wycho­waw­czą wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. Posłu­gu­je się pre­wen­cyj­nym sys­te­mem wycho­waw­czym zało­ży­cie­la Towa­rzy­stwa Sale­zjań­skie­go św. Jana Bosko, ale czer­pie też ze współ­cze­sne­go dorob­ku nauk bio­lo­gicz­nych, medycz­nych, kul­tu­ro­lo­gicz­nych, eko­no­micz­nych i prak­tycz­no-tech­nicz­nych. Swą ofer­tę pro­gra­mo­wą kie­ru­je do wszyst­kich mło­dych ludzi, chłop­ców i dziew­cząt, któ­rym pra­gnie pomóc, wycho­wu­jąc zgod­nie z myślą św. Jana Bosko, na uczci­wych oby­wa­te­li i dobrych chrze­ści­jan. Odpo­wia­da­jąc na potrze­by oraz zain­te­re­so­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży SL Salos Szcze­cin pro­wa­dzi zaję­cia w takich tra­dy­cyj­nych dys­cy­pli­nach spor­tu jak tenis sto­ło­wy, pił­ka siat­ko­wa, koszy­ków­ka, lek­ka atle­ty­ka i pił­ka noż­na.

Od 1994 roku w SL Salos Szcze­cin zewi­den­cjo­no­wa­ne oso­by to ok. 7000 dzie­ci i mło­dzie­ży. Na dzień dzi­siej­szy na boiskach, halach i róż­nych obiek­tach wynaj­mo­wa­nych przez Salos gro­ma­dzi się ok. 900 osób. Każ­de­go roku Sto­wa­rzy­sze­nie orga­ni­zu­je obo­zy spor­to­we, spor­to­wo-for­ma­cyj­ne i tury­stycz­ne w okre­sie ferii zimo­wych i let­nich.

Od 1993 do 2003 roku w obo­zach uczest­ni­czy­ło 2041 dzie­ci i mło­dzie­ży.

Salos to tak­że oso­by doro­słe poświę­ca­ją­ce czas bez­in­te­re­sow­nie – wolon­ta­riu­sze tj.: zarząd, komi­sja rewi­zyj­na, komi­sja wycho­waw­czo – dys­cy­pli­nar­na, księ­go­wa, opie­ku­no­wie i tre­ne­rzy – łącz­nie 36 osób.

Pod­sta­wo­wym celem, jaki przy­świe­ca orga­ni­za­cji jest roz­wi­ja­nie wycho­waw­czych, kul­tu­ral­nych i spo­łecz­nych aspek­tów spor­tu w ramach uzna­ne­go wzo­ru czło­wie­ka i spo­łe­czeń­stwa, inspi­ro­wa­nych wizją chrze­ści­jań­stwa i bogac­twem sale­zjań­skiej tra­dy­cji wycho­waw­czej: Wycho­wa­nie uczci­wych oby­wa­te­li i dobrych chrze­ści­jan. SL Salos Szcze­cin w spo­rcie widzi nadzie­ję podnie­sie­nia kul­tu­ry fizycz­nej i zdro­wot­nej mło­dych, ale tak­że szan­sę wycho­wa­nia mło­de­go czło­wie­ka zdol­ne­go oprzeć się zagro­że­niom ducho­wo-moral­ne­go kry­zy­su doty­ka­ją­ce­go spo­łe­czeń­stwo.

Z dniem 21 mar­ca br. ksiądz Tade­usz Balic­ki (pre­zes SL Salos Szcze­cin) został powo­ła­ny w skład Pre­zy­denc­kiej Rady ds. Kul­tu­ry Fizycz­nej Mia­sta Szcze­cina. Nomi­na­cję przy­jął z rąk Maria­na Jur­czy­ka, Pre­zy­den­ta Mia­sta.

 

Z wypowiedzi ustnych i pisemnych
ks. Tadeusza Balickiego SDB
opr. kl. Marcin Puszkarek SDB

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu