Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Wspólnoty


Galeria zdjęćStowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

STOWARZYSZENIE
MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

Dzieje kultu Wspomożycielki

Nabo­żeń­stwo do MB Wspo­mo­ży­ciel­ki się­ga począt­ków chrze­ści­jań­stwa. Tytu­łu Wspo­mo­ży­ciel­ka uży­wa­ją ojco­wie Kościo­ła – Św. Efrem (+ 373), Grze­gorz z Nazjan­zu + ok. 390). Do wie­ku XVI powsta­ło wie­le sank­tu­ariów pod Imie­niem Wspo­mo­ży­ciel­ki – w Ita­lii ponad 20, podob­nie w Bawa­rii, wie­le obra­zów zosta­ło koro­no­wa­nych.

Wyda­rze­nia histo­rycz­ne – zwy­cię­stwo pod Lepan­to (7.X. 1571) – wezwa­nie Wspo­mo­że­nie Wier­nych – weszło do Lita­nii lore­tań­skiej; zwy­cię­stwo pod Wied­niem (12.IX. 1683) – spo­wo­do­wa­ło roz­sze­rze­nie się Arcy­brac­twa Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych.

Za uwol­nie­nie z nie­wo­li Napo­le­ona w 1816, Papież Piu­sa VII usta­no­wił świę­to 24. V. Pow­sta­wa­ły kościo­ły, sank­tu­aria, ich licz­ba wzro­sła naj­pierw do 220, a następ­nie do ok. 1000, tak­że obra­zy, figu­ry itp. zna­ki czci dla Wspo­mo­ży­ciel­ki.

"Madonna Św. Jana Bosko"

Nową histo­rię kul­tu Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych roz­po­czy­na św. Jan Bosko (1815-1888).

On sam czci Mary­ję kolej­no jako – Różań­co­wą, Pocie­szy­ciel­kę, Nie­po­ka­la­ną, a ok. roku 1863 jako Wspo­mo­ży­ciel­kę. Zew­nętrz­nym wyra­zem kul­tu jest budo­wa Bazy­li­ki Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych (1864–68) z wiel­kim obra­zem Wspo­mo­ży­ciel­ki, nama­lo­wa­nym przez Toma­sza Loren­zo­ne w r. 1867, według wska­zań ks. Bosko.

Ks. Bosko sze­rzy kult Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki – poprzez meda­lik Wspo­mo­ży­ciel­ki od r. 1866, nowen­nę, wezwa­nie, Bło­go­sła­wień­stwo (od 15. V. 1878), Insty­tut Córek Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki (1872), brac­two Wspo­mo­ży­ciel­ki (1869). Wszyst­kie dzie­ła ks. Bosko nazna­czo­ne są czcią i miło­ścią do Wspo­mo­ży­ciel­ki, oraz ogar­nię­te cuda­mi przez Jej wsta­wien­nic­two.

Stowarzyszenie Maryi Wspomożycielki Wiernych

Histo­rycz­nie pierw­sze brac­twa Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych powsta­ją w Pas­sa­wie (1627), Mona­chium (1683) i roz­sze­rza­ją się bar­dzo szyb­ko w Bawa­rii, Austrii, Hisz­pa­nii, Ame­ry­ce Połu­dnio­wej, Pie­mon­cie, tak­że w Pol­sce.

W Tury­nie brac­two Wspo­mo­ży­ciel­ki (od r. 1690 wg tra­dy­cji mona­chij­skiej) chy­li się ku upad­ko­wi i wte­dy Ks. Bosko nie­ja­ko wskrze­sza je w r. 1869 i ści­śle wią­że ze swo­imi dzie­ła­mi. Zosta­je kano­nicz­nie ery­go­wa­ne w Tury­nie 18.IV. 1869 r. Papież Pius IX dnia 5.IV. 1870 usta­no­wił je Arcy­kon­fra­ter­nią z pra­wem dołą­cza­nia do sie­bie Sto­wa­rzy­szeń o takiej samej nazwie i takim samym celu, a powsta­jących w róż­nych czę­ściach świa­ta.

5.VII. 1989 r. Prze­ło­żo­ny Gene­ral­ny SDB wraz ze swo­ją Radą uznał w spo­sób ofi­cjal­ny przy­na­leż­ność Sto­wa­rzy­sze­nia Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych do Rodzi­ny Sale­zjań­skiej.

Sto­wa­rzy­sze­nie MWW otrzy­ma­ło pierw­szy Regu­la­min od ks. Bosko, współ­cze­śnie został odno­wio­ny i zatwier­dzo­ny 24.VII. 1997 r.

Stowarzyszenie MWW w Szczecinie

Od począt­ku powsta­nia Para­fii Św. Jana Bosko w Szcze­ci­nie Mary­ja Wspo­mo­ży­ciel­ka Wier­nych jest bar­dzo czczo­na. Naj­pierw 24 maja, a następ­nie każ­de­go mie­sią­ca. Kolej­no poja­wił się spe­cjal­nie nama­lo­wa­ny Obraz Wspo­mo­ży­ciel­ki i ołtarz bocz­ny w Kapli­cy. Następ­nie roz­po­czę­ła się Sta­ła Nowen­na do Wspo­mo­ży­ciel­ki we śro­dy o godz. 18.00. Wów­czas 24 każ­de­go mie­sią­ca okre­ślo­ny został jako Dzień Hoł­du Wspo­mo­ży­ciel­ce. Tak było przez lata.

W Uro­czy­stość Wspo­mo­ży­ciel­ki 24 maja 2005 z oka­zji mszy św. kapłan gło­szą­cy homi­lię uka­zał wyda­rze­nia zwią­za­ne z Mary­ją Wspo­mo­ży­ciel­ką w dzia­łal­no­ści ks. Bosko, oraz powsta­nie Sto­wa­rzy­sze­nia MWW. Pod­su­nął też pro­po­zy­cję, aby to Sto­wa­rzy­sze­nie ukształ­to­wa­ło się tak­że przy para­fii św. Jana Bosko w Szcze­ci­nie.

19.X. 2005 po mszy św. we śro­dę nastą­pi­ło pierw­sze spo­tka­nie kan­dy­da­tów do SWW.

24.I. 2006 w dzień Hoł­du Wspo­mo­ży­cie­le, w Nowen­nie do Św. Jana Bosko i w Świę­to Fran­cisz­ka Sale­ze­go – po kil­ku tygo­dniach przy­go­to­wa­niu – w cza­sie Mszy św. nastą­pi­ło przy­ję­cie pierw­szych 74 człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych.

Nato­miast 24.III zosta­ły ogło­szo­ne wyni­ki wybo­rów do Rady Lokal­ne­go Sto­wa­rzy­sze­nia i skie­ro­wa­nie spi­su człon­ków i proś­by do ks. Inspek­to­ra o zatwier­dze­nie Oddzia­łu Lokal­ne­go SMWW i skie­ro­wa­nie do Tury­nu do ADMA przy Bazy­li­ce Wspo­mo­ży­ciel­ki. Ani­ma­to­rem Ducho­wym SMWW jest ks. Sta­ni­sław Styr­na, któ­ry dba o for­ma­cję w duchu sale­zjań­skim i o łącz­ność z kościo­łem par­ty­ku­lar­nym. Rada słu­ży człon­kom sto­wa­rzy­sze­nia aby zosta­ły osią­gnię­te cele, do jakich sto­wa­rzy­sze­nie zosta­ło powo­ła­ne.

24. V. 2006 do Sto­wa­rzy­sze­nia zosta­ło przy­ję­tych dal­szych 8 człon­ków.

04.X. 2006 do Sto­wa­rzy­sze­nia zosta­ło przy­ję­tych 10 człon­ków.

24.I. 2007 do Sto­wa­rzy­sze­nia zosta­ło przy­ję­tych 4 człon­ków.

Ist­nie­je sta­ła zachę­ta do włą­cza­nia się do SMWW.

STOWARZYSZENIE MWW

Jest miej­scem i śro­do­wi­skiem spo­tka­nia ludzi wia­ry, ofia­ru­je dro­gę uświę­ce­nia i apo­sto­la­tu według cha­ry­zma­tu ks. Bosko.

Wstą­pie­nie do Sto­wa­rzy­sze­nia pocią­ga za sobą nastę­pu­ją­ce wezwa­nia:

  • Miłość i Naśla­do­wa­nie Maryi w życiu oso­bi­stym, w rodzi­nie naj­bliż­szej i dal­szej, śro­do­wi­sku życia i pra­cy, oraz kon­tak­tów towa­rzy­skich, kole­żeń­skich, ze szcze­gól­nie w posta­wie słu­żeb­nej wobec mło­dzie­ży i potrze­bu­ją­cych pomo­cy;
  • Życie i pro­pa­go­wa­nie nabo­żeń­stwa do Maryi Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych, wg ducha ks. Bosko;
  • Two­rze­nie wspól­no­ty Kościo­ła, któ­re­go Mary­ja jest wzo­rem i figu­rą, zwłasz­cza – uczest­nic­two w życiu litur­gicz­nym, szcze­gól­nie w Eucha­ry­stii przez czę­ste uczest­nic­two i przyj­mo­wa­nie komu­nii św., przez Ado­ra­cje NS, przez nawie­dze­nia NS w kościo­łach i kapli­cach, tak­że przez Sakra­ment Pojed­na­nia regu­lar­ny, lub czę­sty, z pra­cą nad sobą;
  • Oso­bi­ste zaan­ga­żo­wa­nie w życiu chrze­ści­jań­skim i jego apo­sto­la­cie.

Modli­twa w inten­cji wszyst­kich rodza­jów powo­łań w Koście­le:

  • świec­kich, zakon­nych, do róż­nych form życia kon­se­kro­wa­ne­go, kapłań­skich, ze szcze­gól­nym uprzy­wi­le­jo­wa­niem powo­łań do Rodzi­ny Sale­zjań­skiej;
  • o nowe, licz­ne i świę­te powo­ła­nia oraz o wytrwa­nie w powo­ła­niach;
  • W codzien­no­ści życia trwa­nie w posta­wie uwiel­bie­nia i wdzięcz­no­ści wobec Boga, tak­że w prze­ży­wa­niu trud­no­ści i krzy­ża, na wzór Maryi.

Św. Jan Bosko zapew­nia nas, że „Mary­ja kon­ty­nu­uje z nie­ba, posłan­nic­two Mat­ki Kościo­ła i Wspo­mo­ży­ciel­ki Wier­nych, jakie roz­po­czę­ła na zie­mi”.

Ksiądz Stanisław Styrna SDB

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu