Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

SL Salos


Galeria zdjęćO nas...

SL SALOS SZCZECIN

o nas...

SL Salos Szcze­cin pro­wa­dzi cało­rocz­ną dzia­łal­ność spor­to­wo-wycho­waw­czą wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. Posłu­gu­je się pre­wen­cyj­nym sys­te­mem wycho­waw­czym zało­ży­cie­la Towa­rzy­stwa Sale­zjań­skie­go św. Jana Bosko (1815-1888), ale czer­pie też ze współ­cze­sne­go dorob­ku nauk bio­lo­gicz­nych, medycz­nych, kul­tu­ro­lo­gicz­nych, eko­no­micz­nych i prak­tycz­no-tech­nicz­nych. Swą ofer­tę pro­gra­mo­wą kie­ru­je do wszyst­kich mło­dych ludzi, chłop­ców i dziew­cząt, ze szcze­gól­ną tro­ska o tych z rodzin ubo­gich i nie­wy­dol­nych wycho­waw­czo, któ­rym pra­gnie pomóc, wycho­wu­jąc zgod­nie z myślą św. Jana Bosko, na uczci­wych oby­wa­te­li i dobrych chrze­ści­jan.

Odpo­wia­da­jąc na potrze­by oraz zain­te­re­so­wa­nia dzie­ci i mło­dzie­ży, SL Salos Szcze­cin pro­wa­dzi zaję­cia w takich tra­dy­cyj­nych dys­cy­pli­nach spor­tu jak tenis sto­ło­wy, pił­ka siat­ko­wa, koszy­ków­ka, pił­ka noż­na, ale tak­że innych, do upra­wia­nia któ­rych nie­zbęd­ne są odpo­wied­nie warun­ki i infra­struk­tu­ra spor­to­wo-rekre­acyj­na. Hale spor­to­we to przede wszyst­kim obiek­ty spor­to­we szkół, boiska pił­karskie przy obiek­cie MOSRiR. na ul. Wit­kie­wi­cza i ul. Teni­so­wej 38, na któ­rych gro­ma­dzi się oko­ło 900 dzie­ci i mło­dzie­ży.

Zapraszamy na stronę Salosu:
salos.szczecin.pl

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu