Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie

Wspólnoty


Galeria zdjęćWspólnoty przy parafii św. Jana Bosko

 

Kosciół jest wspól­no­tą wspól­not. Nie będzie dzia­łał tak jak pra­gnie tego Chry­stus, gdy z wiel­kiej masy ludzi uczęsz­cza­ją­cych do kościo­ła nie powsta­ną małe wspól­no­ty, któ­re bar­dzo poważ­nie pod­cho­dzą do nauki Jezu­sa. Wie­my, że czło­wiek się roz­wi­ja jeśli może wspól­nie prze­dys­ku­to­wać spra­wy wia­ry, wymie­nić myśli, wresz­cie coś zro­bić na rzecz Kościo­ła. To może doko­nać się we wspól­no­cie, któ­ra naj­bar­dziej do nie­go pasu­je.

 

Dla­te­go zapra­sza­jąc do odwie­dza­nia stro­ny kon­kret­nych grup jed­no­cze­śnie zachę­ca­my do dołą­cze­nia się, aby real­nie naśla­do­wać Jezu­sa Chry­stu­sa i być aktyw­nym człon­kiem Kościo­ła.

© 2003-2024 by Parafia pw. św. Jana Bosko w Szczecinie
Projekt i wykonanie: Radziu.eu